top of page
Search

Elever må anerkjennes

- Skal elever lykkes i skolen må de anerkjennes for den de er, sier professor i pedagogikk Arne N. Jordet. Anerkjennelse er et grunnleggende behov sier han. Arne N. Jordet har forsket mye på dette, og ved juletider gir han ut bok om temaet. Nylig besøkte han Vollan skole hvor han holdt foredrag for skolens ansatte om viktigheten av å anerkjenne elevene.

Studier viser at barn og unge, som ikke mestrer skolens faglige og sosiale oppgaver, i større grad blir oversett, nedvurdert, kritisert og stigmatisert i ‘ansikt-til-ansikt’-møtene med lærerne. Dette er med på å svekke elevens selvfølelse, og gjør skolen til en risikofaktor.


Barn og unge som blir møtt med emosjonell hengivenhet (empatisk støtte og varme) gjør det bedre på skolen, faglig og sosialt. Dette gjør skolen til en beskyttelsesfaktor.


Professoren slår fast at anerkjennelse bygger på tre grunnpilarer:

1. Kjærlighet

2. Rettigheter som medborger i et fellesskap

3. Sosial verdsetting


Skolenes tunge vektlegging av teoretiske praksisformer hindrer elevene i å bruke

bredden av sine iboende ressurser i opplæringen. Det kan føre til lav motivasjon og lite engasjement, som igjen medfører lite læring.


En mer aktivitets- og handlingsbasert praksis som anerkjenner bredden i elevenes evner og anlegg medfører derimot større engasjement og motivasjon, og forutsetningen for læring øker.


Frafall i skolen

Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og får mye oppmerksomhet, både blant politikerne og i media. Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene.


Kampen mot frafall må sees i sammenheng med tidlig innsats og tett oppfølging av den enkelte elev. Lærere spiller en avgjørende rolle for barnas og elevenes framgang på alle nivåer, og mye beror på hvordan lærere får grupper eller klasser til å fungere. Anerkjennelse av elevene står sentralt.


Vollan skole har tatt problemstillingen på alvor, og vårt godt gjennomarbeidede elev- og læringssyn er svært viktig for oss i skolehverdagen:

ELEVSYN

Ved Vollan skole har vi et positivt elevsyn som betyr at:

· Elevene blir sett og anerkjent for den de er

· Vi har tro på at hver enkelt kan utvikle seg og lykkes

· Alle elevene skal føle på trygghet og varme

· Alle elevene er like mye verdt

· Alle elevene har rett til en aktiv og interessant skolehverdag


LÆRINGSSYN

Ved Vollan skole legger vi følgende til grunn for vårt pedagogiske arbeid:

· Læreren skal ha en god relasjon til hver enkelt elev

· Undervisningen skal ha god struktur og gode rammer

· Elevene skal møte sang, lek og drama som en naturlig del av skolehverdagen

· Undervisningen skal foregå ute og inne, være variert og virkelighetsnær og skal skape motivasjon og interesse

0 comments

Recent Posts

See All

Ungdomsskole på Vollan skole

Vollan skole er en 1 - 10 skole. Det betyr at vi har et helhetlig skoletilbud og hvor det er mulig å gå hele grunnskolen ved samme skole. Det sikrer god kontinuitet og gode overganger. ' Det er ikke

Comentarios


bottom of page